Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Frågor och svar om MiFID

Här nedan hittar du svar på frågor som; Vad är MiFID? Vilka omfattas av lagen? Vad är syftet med lagen och kundkategorier?

Frågor...

... och svar

Vad är MiFID?

MiFID är ett EU-direktiv som reglerar handel med värdepapper och som gäller i samtliga länder inom EU och EES från och med den 1 november 2007. Förkortningen betyder Markets in Financial Instruments Directive. Direktivet har införlivats i svensk rätt genom lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Vad är syftet med den nya lagen?

Detta är en värdepappersmarknadslag som reglerar handeln med värdepapper, till exempel aktier och fondandelar. Syftet är främst att: 

  • stärka kundskyddet på värdepappersmarknaden genom en ökad skyldighet för banker och andra på värdepappersmarknaden att bland annat informera om egenskaper och risker förknippade med finansiella instrument.
  • harmonisera reglerna över hela EU och därmed öka konkurrensen och effektiviteten på värdepappersmarknaden inom EU.

Vad ska banken göra enligt lagen?

Till toppen

Banken ska: 

  • kategorisera samtliga kunder inom värdepappersrörelsen – som icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter.
  • när kunden vill göra en transaktion med finansiella instrument; bedöma om transaktionen passar kunden med hänsyn till kundens kunskap om instrumentet och dess risker.
  • ge kunden mer omfattande information om bland annat risker med finansiella instrument, intressekonflikter och bankens riktlinjer för bästa orderutförande (best execution).
  • vidta alla rimliga åtgärder för att ge kunden bästa orderutförande (best execution).
  • rapportera samtliga transaktioner till Finansinspektionen dagligen. 

När träder MiFID i kraft?

Den 1 november 2007 började lagen gälla i hela EU. I Sverige infördes samtidigt direktivet genom en ny lag, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:

 

Vilka finansiella instrument omfattas av lagen?

MiFID gäller för all handel i finansiella instrument inom EU och EES-området. Produkterna delas in i komplicerade och icke-komplicerade med utgångspunkt från komplexitet – det vill säga hur krånglig en produkt är att förstå för kunden. Ett rent derivatinstrument klassas alltid som komplicerat.

Vilka kunder omfattas av lagen?

Värdepappersmarknadslagen, MiFID, gäller alla typer av kunder inom bankens värdepappersverksamhet, både privatkunder och företag. Dessa ska delas in i tre olika kategorier: Icke-professionella, professionella och jämbördiga motparter. Grundidén är att den icke-professionella kunden ska få det starkaste kundskyddet.

Vilken kundkategori tillhör jag?

Har du fått utskick från banken har du även fått information om vilken kundkategori du tillhör. Du kan även prata med ett bankkontor eller din rådgivare. Vi delar in kunderna i följande kategorier:

  • Icke-professionell kund. Nästan alla våra privata kunder tillhör den kategorin och har det högsta kundskyddet.
  • Professionell kund är ofta någon som yrkesmässigt arbetar med investeringar.
  • Jämbördig motpart, är vanligtvis banker och andra finansiella institut.

Varför kallar banken mig icke-professionell? Är inte det att nedvärdera mig?

I den engelska versionen av MiFID talas om ”non professionals”. I svensk lagtext har det översatts till "icke-professionell kund”. Det har inte med att göra att man är icke-professionell som person och är alltså ingen värdering. Begreppets syfte är att klargöra om du handlar med finansiella instrument yrkesmässigt eller inte. Kund som är icke-professionell har det starkaste skyddet enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Till toppen

Vad innebär bästa orderutförande (best execution)?

Banken har en skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa resultat för kunden när banken utför kundens order i finansiella instrument. Det innebär normalt bland annat att kundens order ska lämnas till den marknadsplats som ger kunden det bästa priset. Det är i regel den mest likvida marknadsplatsen för instrumentet i fråga.

Vad betyder execution only?

Execution only betyder att banken kan utföra en kunds transaktion utan att göra passandebedömning (se Vad är passandebedömning?). Det kan bara ske när det gäller okomplicerade finansiella instrument och vid sidan av investeringsrådgivning.

Vad menas med incitament?

Banken kan ge ersättning till tredje part vid dennes förmedling av bankens egna produkter. Likaså kan banken få ersättning från tredje part när banken förmedlar dennes produkter till kunden. Även kunden kan behöva betala en ersättning direkt till förmedlaren av en tredje parts produkter. Dessa typer av ersättningar är exempel på vad som i lagen kallas incitament.

Vad är en icke-professionell kund?

Med icke-professionell kund avses normalt en kund som inte arbetar yrkesmässigt med eller investerar mycket frekvent i finansiella instrument. Den som är icke-professionell har det högsta kundskyddet.

Till toppen

Var är en professionell kund?

Det är normalt en kund som arbetar yrkesmässigt med, eller investerar mycket frekvent i, värdepapper. Det kan vara en fondmäklare eller annan som mer professionellt ägnar sig åt affärer med finansiella instrument. Dessa har ett kundskydd men det är inte lika omfattande som för en icke-professionell kund. Bland annat behöver banken vanligtvis inte utföra någon passandebedömning när kunden är en professionell kund.

Vad är en jämbördig motpart?

Med jämbördig motpart menas en kund som är en bank, ett finansinstitut eller annan som motsvarar banken. MiFID:s regler om kundskydd – bästa orderutförande, passande-/lämplighetsbedömning, informationskrav och så vidare – behöver i regel inte tillämpas på dessa kunder.

Vad är lämplighetsbedömning?

Tillsammans med kunden gör banken, i samband med rådgivning, en bedömning av om en viss typ av placering i finansiella instrument är lämplig för kunden. Det är kundens kunskap och erfarenhet, ekonomiska situation och syfte med investeringen som vägleder bedömningen. Lämplighetsbedömningen motsvarar i stora drag den bedömning som hittills skett vid rådgivning enligt den så kallade rådgivningslagen. En skillnad är att lämplighetsbedömningen enligt värdepappersmarknadslagen, MiFID, även omfattar kunder som inte är konsumenter, främst de icke-professionella kunder som är företag.

Vad är passandebedömning?

Vid transaktioner som inte har föregåtts av investeringsrådgivning gör banken en bedömning av om transaktionen passar kunden mot bakgrund av kundens kunskap och erfarenhet av det finansiella instrumentet ifråga. Passandebedömning sker dock inte när det gäller okomplicerade finansiella instrument. Då sker transaktionen som execution only.

Till toppen

Hur går en passandebedömning till?

Du som är kund får svara på några frågor avseende de aktuella finansiella instrumenten. Utifrån dina svar bedömer vi om din kunskap och erfarenhet avseende instrumentet är sådan att instrumentet kan anses passa dig.

Om jag inte vill passandebedömas?

Vid handel i komplicerade instrument måste en kund alltid bli föremål för en passandebedömning. Som kund kan du dock välja att handla utan att gå igenom passandebedömningen med ett godkänt resultat. Men då kommer du att informeras om att du inte får det skydd som Lagen om Värdepappersmarknaden erbjuder. En professionell kund förutsätts ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att förstå risken och kan därför handla med alla instrument.

Finns det någon ångermöjlighet på internetbanken om jag inte vill vara passandebedömd?

Nej, då måste du kontakta banken ifall passandebedömningen ska tas bort.

Vad är okomplicerade finansiella instrument?

Begreppet avser finansiella instrument som, med hänsyn till instrumentens konstruktion och risk med mera, ska klassas som okomplicerade. Sådana instrument kan under vissa förutsättningar handlas execution only (om detta begrepp, se frågan ”Vad betyder execution only” ovan). Börsnoterade aktier, obligationer och fondandelar är exempel på finansiella instrument som i regel anses vara okomplicerade. Rena derivatinstrument, till exempel köpoptioner, kan aldrig klassas som okomplicerade finansiella instrument.

Vad är komplicerade instrument?

Begreppet avser finansiella instrument som enligt MiFID, med hänsyn till instrumentens konstruktion och risk med mera, ska klassas som komplicerade. Vid order i sådana instrument måste banken göra en passandebedömning, om kunden är en icke-professionell kund. Derivatinstrument är ett exempel på finansiella instrument som i regel anses vara komplicerade.

Var kan jag hitta mer information?

Du kan få mer information här på vår hemsida. På Finansinspektionens hemsida finns ytterligare information. Även Fondhandlareföreningens hemsida innehåller mycket information. Du kan även läsa mer på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.
 

Vad menar banken med kundskydd?

Som bank har vi i vår kontakt med dig som kund målsättningen att alltid sätta dina önskemål i centrum vid val av tjänster eller produkter. På så sätt uppnås ett kundskydd som en naturlig del i kontakten med dig. Inom värdepappersområdet är bestämmelserna om kundskydd särskilt uppmärksammade eftersom tjänsterna och produkterna ofta är komplexa och kan innehålla risker som är svåra att förstå. Kundskyddet innebär i praktiken bland annat att vi som bank ska visa omsorg för våra kunder genom att förklara tjänster och produkter på ett tydligt sätt så att du som kund kan förstå hur tjänsten eller produkten fungerar och vilka risker dessa är förknippade med. Omsorgen innebär också att vi på banken inte rekommenderar sådana tjänster eller produkter vi inte tycker passar en kund. 

Vad är en intressekonflikt?

En intressekonflikt finns när banken vid utförande av en tjänst har ett ekonomiskt intresse som strider mot kundens intresse. Ett exempel är om banken vinner på att en aktiekurs stiger men kunden samtidigt förlorar på uppgången. Även när banken utför tjänster till två olika kunder och dessa har motstridiga intressen blir det en intressekonflikt. Banken är skyldig att identifiera eventuella intressekonflikter samt förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter. På banken har vi rutiner för detta. 

Har något förändrats i Rådgivningslagen?

För konsumenter gäller formellt inte längre Rådgivningslagens regler om lämplighetsbedömning. Värdepappersmarknadslagens, MiFID:s, regler om lämplighetsbedömning motsvarar dock i princip vad som tidigare gällde enligt rådgivningslagen. Det nya är att även företag och andra juridiska personer omfattas. 

Till toppen 

Vad är nytt för företag?

En nyhet är att även företag och juridiska personer i större omfattning än förut omfattas av den nya lagens kundskyddsregler. Det innebär att företag kategoriseras som alla kunder och har samma kundskydd. Kundskyddet varierar beroende på vilken kundkategori företaget tillhör. Generellt sett är det vanligare att ett företag eller en annan juridisk person är en professionell kund än att en privatperson är det. 

När måste banken göra en passandebedömning av en kund?

När den som är icke-professionell kund handlar med ett komplicerat finansiellt instrument för första gången måste banken göra en passandebedömning 

Måste jag genomgå en passandebedömning även om jag handlat aktier med banken de senaste fem åren?

Har du handlat med ett finansiellt instrument via banken mer än två gånger under de senaste fem åren, före 6 september 2007, kommer du att kunna fortsätta som tidigare, enligt lagens övergångsbestämmelser. 

Till toppen

Vad gäller om jag har handlat med samma instrument tidigare men genom ett annat finansiellt institut?

Eftersom banken vill vara helt säker på att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet när det gäller det finansiella instrumentet du vill handla med måste du i denna situation göra en ny passandebedömning. Om du känner att dina kunskaper är betryggande kommer det dock vara ganska enkelt för dig att gå igenom passandebedömningen med godkänt resultat. 

Måste jag passandebedömas om jag på eget initiativ lägger en direkt order?

Ja, såvida ordern inte avser ett okomplicerat finansiellt instrument. Men om du på eget initiativ handlar med ett okomplicerat instrument, till exempel aktier, via internetbanken eller som direkt order via ett bankkontor, behöver vi inte genomföra en passandebedömning. 

Hur påverkas handeln av okomplicerade finansiella instrument över internet?

Vid köp av okomplicerade finansiella instrument på internet behöver du inte genomgå en passandebedömning. Detsamma gäller om du lägger en direktorder i okomplicerade instrument på ett kontor.

Vad gäller för handel av komplicerade instrument via internet?

Är du icke-professionell kund och handlar komplicerade finansiella instrument på internet kommer du att genomgå en passandebedömning - du får svara på frågor kring din kunskap om instrumentet. En professionell kund förutsätts ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att förstå risken med de finansiella instrument han eller hon är professionell för och genomgår därför ingen passandebedömning när det gäller sådana instrument.

Till toppen

Blir det några förändringar i innehållet på avräkningsnota?

Ja, det blir förändringar. Notan för en order kommer liksom idag att redovisa institutets namn, kundidentitet, typ av transaktion samt samtliga kostnader. Nytt är information om marknadsplats, datum och exakt tid för avslutet samt ordertyp. 

Varför är det viktigt med avtal?

Om du ska få den större tryggheten som lagen innebär, måste vi vara noga med avtal. Det är till gagn för alla. 

Gäller den nya lagen bara privatpersoner?

Nej. Värdepappersmarknadslagen, MiFID, omfattar även kunder som inte är privatpersoner, det vill säga företag och juridiska personer. 
 

Vad händer om jag inte vill acceptera att få fondinformation elektroniskt?

De som inte vill acceptera de nya villkoren om elektronisk kommunikation kommer att få som de önskar - information med post. Har du inte internetbanken kommer du även fortsättningsvis att få kommunikation med brev. Har du internetbanken gör du ditt val där. Det gäller såväl enskilda bekräftelser som framtida avtalsuppdatering.

Till toppen

Varför uppmärksammade banken i brev fondkunder om att man vill kommunicera elektroniskt?

Genom att i utskicket om fondavtalet särskilt betona att kunderna ska lägga märke till punkt 10 i Allmänna villkor vill vi uppmärksamma på att framöver kommer banken att kommunicera med kunden när det gäller fondandelsaffärer via lämpliga elektroniska medier (startsidan på internetbanken, vår hemsida eller e-post).

Skrivningen i fondbrevet om att du efter din första fondaffär, efter att du mottagit brevet, anses ha godkänt villkoret om framtida kommunikation syftar till att förtydliga att du godkänt de nya villkoren.

Vill du fortsättningsvis ha information med posten möter det naturligtvis inget hinder. Av miljöskäl eftersträvar vi att hålla ner pappersutskick. Många anser även att det ger en bättre överblick att få allt fondsparande samlat via internetbanken.

Varför har dödsbon fått information?

Vi kan bara beklaga om vi stör i ett sorgearbete eller väcker upp känslor. Den nya värdepappersmarknadslagen, MiFID, kräver att alla fondkunder ska vara informerade om förutsättningarna för handel med fondandelar innan de gör sin nästa affär efter den 1 november 2007. Här görs i regel ingen skillnad på fysiska personer och juridiska personer (som bolag, organisationer, dödsbon med flera). Mot den bakgrunden har banken genom fondutskicket följt de krav som ställs i lagen. Därför har även dödsbon fått information. Detta gäller inte bara oss, utan även andra banker. Vår avstämningsdag var den 31 augusti 2007.

Många dödsbon förvaltar dödsboets tillgångar aktivt i avvaktan på att dödsboet skiftas ut, sådan förvaltning kan pågå under förhållandevis lång tid. Även skiftade dödsbon kan fortfarande ha öppna fondkonton och därmed måste den registrerade kontoinnehavaren få information. Vi beklagar om vårt utskick kommer olämpligt, men så som informationsplikten är utformad enligt lagen måste vi alltså informera. 

Varför skickade banken ut all information på papper med tanke på miljön?

Swedbank är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Därför ligger miljön oss varmt om hjärtat. Inför att den nya värdepapperslagen ska börja gälla har vi, enligt lagen, varit tvungna att sända ut information till värdepapperskunder. Utskicket innehåller allmän information, allmänna bestämmelser/villkor, avtalsuppdateringar och annan relevant information. De kunder som tecknat värdepapperstjänst i internetbanken har fått allt detta elektroniskt. De kunder som däremot inte har värdepapperstjänst i internetbanken har fått informationen skriftligt, eftersom lagen kräver det. Det är orsaken till att vi skickat ut informationen. När det gäller pappret har vi med omsorg valt ett miljövänligt papper.

Om du har fått informationen skriftligt kan en idé vara att teckna dig för värdepappersförvar i internetbanken. Då har du möjlighet framöver att få den här typen av information elektroniskt och på så sätt medverka till att minska pappersåtgången. Prata med din rådgivare eller ett kontor om du är intresserad av internetbanken och värdepappersförvar i internetbanken.

Till toppen

Stäng Skriv ut